Tuesday, October 02, 2012

I am trying to learn Mandarin in Boston

#===================================================================== # # Copyright (C) 2001-2003, Matti Tukiainen, http://ktmatu.com/mt/ # # Name : Practical Chinese Reader I Vocabulary List, Lessons 1 - 30 # Version : 1.09 # Purpose : Vocabulary list from Practical Chinese Reader book I in # CEDICT format. # # Platforms : All. # Date : 2003-06-10 # Updates : 1.00 Initial release. (2001-08-25) # 1.01 Fixex zhong1 jian4 to zhong1 jian1. (2001-09-25) # 1.02 Added dui4 bu5 qi3. (2001-09-28) # 1.03 Fixed ju2 zi5, added remarks to (2001-10-08) # can1 guan1 and fang3 wen4. # 1.04 Fixed shi2 hou4 to shi2 hou5. (2001-10-10) # 1.05 Fixed bu4 cuo4 to bu2 cuo4. (2001-11-11) # 1.06 Fixed cha1 to cha4. (2002-01-23) # 1.07 Changed the capitalization of proper (2002-02-10) # names and some other words to better correspond # the book. # 1.08 Fixed "to resemble". (2002-03-10) # 1.09 Fixed gan1 jing4. Found by (2003-06-10) # Ulf Wolfgramm, . # # Author : Matti Tukiainen, http://ktmatu.com/mt/ # # References : - # # Notes : Please report all errors to me! # This file in various human-readable formats as well as # other Chinese related things are available at # http://ktmatu.com/chinese/ # # Copying : This file may be used under the terms of GNU General # Public License, http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html . 
# #================================================================== # #Practical Chinese Reader I Vocabulary List, Lessons 1 - 30 #
Äã [ni3] /you (sing.)/ ºÃ [hao3] /good/well/ ##
¹Å²¨ [Gu3 bo1] /Gubo (a personal name)/ ÅÁÀ¼¿¨ [Pa4 lan2 ka3] /Palanka (a personal name)/ ##
Âð [ma5] /(an interrogative particle)/ ÎÒ [wo3] /I/me/ ºÜ [hen3] /very/ ÄØ [ne5] /(a modal particle)/(question particle)/ Ò² [ye3] /also/too/ ##
æ [mang2] /busy/ ²» [bu4] /not/ ¸ç¸ç [ge1 ge5] /elder brother/ Ëû [ta1] /he/him/ µÜµÜ [di4 di5] /younger brother/ ËûÃÇ [ta1 men5] /they/them/ ¶¼ [dou1] /all/ ##
Õâ [zhe4] /this/ ÊÇ [shi4] /to be/ ÅóÓÑ [peng2 you5] /friend/ °Ö°Ö [ba4 ba5] /father/ ÂèÂè [ma1 ma5] /mother/ ÄãÃÇ [ni3 men5] /you (pl.)/ #
#
´ó·ò [dai4 fu5] /doctor/ µÄ [de5] /(structual particle)/(possessive particle)/of/ ³µ [che1] /vehicle/ ÄÇ [na4] /that/ Ëý [ta1] /she/her/ Êé [shu1] /book/ #
#
±¨ [bao4] /newspaper/ Ö½ [zhi3] /paper/ ³ß [chi3] /ruler/ ±Ê [bi3] /pen/pencil/writing brush/ ##
ÄÄ [na3] /which/ ¹ú [guo2] /country/state/ ÈË [ren2] /person/ Ë­ [shei2] /who/ ÎÒÃÇ [wo3 men5] /we/us/ ÀÏʦ [lao3 shi1] /teacher/ ##
ººÓï [Han4 yu3] /Chinese (spoken language)/ ##
Öйú [Zhong1 guo2] /China/ µÂ¹ú [De2 guo2] /Germany/ ·¨¹ú [Fa3 guo2] /France/ ÃÀ¹ú [Mei3 guo2] /the United States of America/ ÂíÀï [Ma3 li3] /Mali/ ÈÕ±¾ [Ri4 ben3] /Japan/ ##
ʲô [shen2 me5] /what/ µØͼ [di4 tu2] /map/ ¿´ [kan4] /to see/to look/to have a look/to read/to watch/ Çë [qing3] /please/ ##
±±¾© [Bei3 jing1] /Beijing/ ÉϺ£ [Shang4 hai3] /Shanghai/ ³¤½­ [Chang2 Jiang1] /the Changjiang (Yangtze) River/ »ÆºÓ [Huang2 He2] /the Huanghe (Yellow) River/ ³¤³Ç [Chang2 cheng2] /the Great Wall/ ##
ÊÀ½ç [shi4 jie4] /world/
# Not capitalized due to limitations of GB2312 Å·ÖÞ [ou1 zhou1] /Europe/ ·ÇÖÞ [Fei1 Zhou1] /Africa/ ´óÑóÖÜ [Da4 yang2 Zhou1] /Oceania/ ÄÏÃÀÖÞ [Nan2 Mei3 Zhou1] /South America/ #
#
Çë [qing3] /please (do sth)/ ºÈ [he1] /to drink/ ²è [cha2] /tea/ Äú [nin2] /you (formal)/ ½ø [jin4] /to enter/to come in/ »¶Ó­ [huan1 ying2] /to welcome/ лл [xie4 xie5] /to thank/ ¿ÍÆø [ke4 qi5] /polite/courteous/ ÎüÑÌ [xi1 yan1] /to smoke/ #
#
Íõ [Wang2] /a surname/Wang (proper name)/ #
#
¿§·È [ka1 fei1] /coffee/ Æ¡¾Æ [pi2 jiu3] /beer/ Å£ÄÌ [niu2 nai3] /milk/ ÏÈÉú [xian1 sheng5] /Mr./sir/gentleman/ Ì«Ì« [tai4 tai5] /Mrs./Madame/ #
#
¹óÐÕ [gui4 xing4] /what's your name?/May I ask your name?/ ÇëÎÊ [qing3 wen4] /May I ask.../ ÎÊ [wen4] /to ask/ ÁôѧÉú [liu2 xue2 sheng1] /a student who studies abroad/ ÐÕ [xing4] /(one's) surname is/surname/ ½Ð [jiao4] /to call/to be called/ ÍâÓï [wai4 yu3] /foreign language/ ѧԺ [xue2 yuan4] /college/institute/ ѧÉú [xue2 sheng5] /student/ ѧϰ [xue2 xi2] /to study/to learn/ ѧ [xue2] /to study/to learn/ #
#
¶¡ÔÆ [Ding1 Yun2] /Ding Yun (a personal name)/ #
#
С½ã [xiao3 jie5] /miss/ Ůʿ [nu:3 shi4] /a polite form of address to a woman/lady/madam/ ͬ־ [tong2 zhi4] /comrade/ ³¯ÏÊ [Chao2 xian3] /Korea/ Ó¢¹ú [Ying1 guo2] /Britain/ #
#
Áã [ling2] /zero/0/ Ò» [yi1] /one/1/ ¶þ [er4] /two/2/ Èý [san1] /three/3/ ËÄ [si4] /four/4/ Îå [wu3] /five/5/ ÔÚ [zai4] /to be a (a place)/in/at/ ×ø [zuo4] /to sit/to take a seat/ ÄĶù [nar3] /where/ ËÞÉá [su4 she4] /dormitory/ ס [zhu4] /to live/ # CEDICT: ¶àÉÙ [duo1 shao3] /how much/how many/which (number)/ ¶àÉÙ [duo1 shao5] /how many/how much/what/ ºÅ [hao4] /number/ ²ã [ceng2] /storey (a measure word)/story (of a building)/ #
#
Ò½Ôº [yi1 yuan4] /hospital/ ²ÞËù [ce4 suo3] /toilet/latrine/lavatory/W.C./ Õâ¶ù [zher4] /here/ ÄǶù [nar4] /there/ #
#
»¹ [huan2] /to return/ »­±¨ [hua4 bao4] /pictorial/magazine/ ´Êµä [ci2 dian3] /dictionary/ ÏÖÔÚ [xian4 zai4] /now/nowadays/ Óà [yong4] /to use/to make use of/ һ϶ù [yi2 xiar4] /a little while/a little bit/ ÔÙ¼û [zai4 jian4] /to say good-bye/to bid farewell to/ Áù [liu4] /six/6/ Æß [qi1] /seven/7/ °Ë [ba1] /eight/8/ ¾Å [jiu3] /nine/9/ Ê® [shi2] /ten/10/ #
#
ÔÓÖ¾ [za2 zhi4] /magazine/ µç»° [dian4 hua4] /telephone/phone call/ ±¾×Ó [ben3 zi5] /note-book/exercise-book/ ÓêÉ¡ [yu3 san3] /umbrella/ #
#
Å® [nu:3] /female/ ÏÈÉú [xian1 sheng5] /Mr./sir/gentleman/ ÈÏʶ [ren4 shi5] /to know/to be familiar with/to recognize/ Ó¢Óï [Ying1 yu3] /English (language)/ ·¨Óï [Fa3 yu3] /French (language)/ ³£ [chang2] /often/ È¥ [qu4] /to go/ ËûÃÇ [ta1 men5] /they/ #
#
Ãû×Ö [ming2 zi5] /(a person's) name/ ι [wei4] /(an interjection) hello/hey/ °¡ [a1] /(an interjection)/oh/ah/ É̵ê [shang1 dian4] /shop/store/ Âò [mai3] /to buy/ ±Ê [bi3] /pen/pencil/writing brush/ Ö½ [zhi3] /paper/ À´ [lai2] /to come/ ½éÉÜ [jie4 shao4] /to introduce/ ÄÐ [nan2] /male/ ¶Ô [dui4] /right/correct (answer)/ ÁË [le5] /(modal particle)/(modal partical intenstifying preceding clause)/ ºÍ [he2] /and/with/ ˵ [shuo1] /to speak/to say/ #
#
¹Å²¨ [Gu3 bo1] /Gubo (a personal name)/ Öйú [Zhong1 guo2] /China/ ÅÁÀ¼¿¨ [Pa4 lan2 ka3] /Palanka (a personal name)/ ¶¡ÔÆ [Ding1 Yun2] /Ding Yun (a personal name)/ #
#
Ó¢¹ú [Ying1 guo2] /Britain/ ·¨¹ú [Fa3 guo2] /France/ ±¾×Ó [ben3 zi5] /note-book/exercise-book/ ÓÊ¾Ö [you2 ju2] /post office/ ÓÊƱ [you2 piao4] /stamp/ ½ÌÊÚ [jiao4 shou4] /professor/ #
#
×÷ [zuo4] /to do/ ¹¤×÷ [gong1 zuo4] /to work/work/job/ Ïë [xiang3] /to want/to think/to miss/ ¼Ò [jia1] /family/home/house/ ÓÐ [you3] /to have/there be/ û [mei2] /not/no/have not/ ÃÃÃà [mei4 mei5] /younger sister/ ½ã½ã [jie3 jie5] /older sister/ ÒøÐÐ [yin2 hang2] /bank/ °®ÈË [ai4 ren5] /husband/wife/ Êéµê [shu1 dian4] /bookstore/ º¢×Ó [hai2 zi5] /child/ ¸ø [gei3] /to/for/to give/ д [xie3] /to write/ ÐÅ [xin4] /letter/ ¸æËß [gao4 su5] /to tell/ #
#
Ö°Ô± [zhi2 yuan2] /office worker/staff member/ ¹¤³Ìʦ [gong1 cheng2 shi1] /engineer/ ¾­Àí [jing1 li3] /manager/director/ ¹«Ë¾ [gong1 si1] /company/ ##
ÖÐÎÄ [Zhong1 wen2] /Chinese (written language)/ ϵ [xi4] /department/faculty/ ¸ö [ge4] /(a measure word)/ ¼¸ [ji3] /how many/how much/several/ ½Ì [jiao1] /to teach/ Óï·¨ [yu3 fa3] /grammar/ ºº×Ö [Han4 zi4] /Chinese character/ ×Ö [zi4] /character/ »¹ [hai2] /else/in addition/still/ ¿ÚÓï [kou3 yu3] /spoken language/ ²»¸Òµ± [bu4 gan3 dang1] /I don't really deserve it/you flatter me/ »¥Ïà [hu4 xiang1] /each other/mutually/mutual/ Р[xin1] /new/ ÔÄÀÀÊÒ [yue4 lan3 shi4] /reading room/ ÔÓÖ¾ [za2 zhi4] /magazine/ ±¨ [bao4] /newspaper/ ±¾ [ben3] /(a measure word)/ ͼÊé¹Ý [tu2 shu1 guan3] /library/ ÄǶù [nar4] /there/ ##
Íõ [Wang2] /a surname/Wang (proper name)/ ##
°à [ban1] /class/squad/ ½ÌÊÒ [jiao4 shi4] /classroom/ ʵÑéÊÒ [shi2 yan4 shi4] /laboratory/ ½è [jie4] /to borrow/to lend/ Éú´Ê [sheng1 ci2] /new word/ ##
Ìõ [tiao2] /(a measure word for ribbon)/ ȹ×Ó [qun2 zi5] /skirt/ Á½ [liang3] /two/ ÕÅ [zhang1] /(a measure word)/piece/ Ʊ [piao4] /ticket/ ¾©¾ç [jing1 ju4] /Beijing opera/ ÍíÉÏ [wan3 shang5] /evening/ Ì« [tai4] /too/too much/ ´Ó [cong2] /from/ ÕÒ [zhao3] /to look for/to call on (a person)/ Õâ¶ù [zher4] /here/ ¾É [jiu4] /old/ ´© [chuan1] /to put on/to wear/ ¼þ [jian4] /(a measure word for things & clothes)/ ³ÄÉÀ [chen4 shan1] /shirt/blouse/ ÂÌ [lu:4] /green/ ´ó [da4] /big/ °× [bai2] /white/ #
#
À¶ [lan2] /blue/ ÉÏÒ [shang4 yi1] /upper outer garment/jacket/ ¿ã×Ó [ku4 zi5] /trousers/ ´óÒ [da4 yi1] /overcoat/topcoat/ ºÚ [hei1] /black/ ¾ç³¡ [ju4 chang3] /theatre/theater/ ×ùλ [zuo4 wei4] /seat/ ##
µã [dian3] /(a measure word)/o'clock/ ʳÌà [shi2 tang2] /dining-hall/ ²î [cha4] /to lack/to be short of/ ·Ö [fen1] /(a measure word)/minute/ ¿Ì [ke4] /(a measure word)/quarter (of an hour)/ ÉÏ¿Î [shang4 ke4] /to attend (a class)/to teach (in a class)/ ¿Î [ke4] /class/lesson/ Ï¿Π[xia4 ke4] /class is over/class is dismissed/ # CEDICT: ÒÔáá [yi3 hou4] /after/later/afterwards/following/later on/in the future/ ÒÔºó [yi3 hou4] /later on/in the future/ ʶù [shir4] /business/thing/ »Ø [hui2] /to return/to go back/ ¸ú [gen1] /with/to follow/ Ò»Æð [yi4 qi3] /together/ µçÓ° [dian4 ying3] /film/movie/ ¿§·È¹Ý [ka1 fei1 guan3] /cafe/ ¿§·È [ka1 fei1] /coffee/ °ë [ban4] /half/ °¡ [a1] /(a modal particle)/ah/ µÈ [deng3] /to wait/ ×ß [zou3] /to walk/ · [lu4] /road/way/ ##
ÉÏ°à [shang4 ban1] /to go to work/ Ï°à [xia4 ban1] /to come or go off work/ µçÓ°Ôº [dian4 ying3 yuan4] /cinema/ ±í [biao3] /a watch/ ÖÓ [zhong1] /clock/bell/ ÒÔÇ° [yi3 qian2] /before/in the past/ago/ ##
Ìì [tian1] /day/ ÿ [mei3] /every/each/ Æð´² [qi3 chuang2] /to get up/ Æð [qi3] /to get up/to rise/ ´² [chuang2] /bed/ ÉÏÎç [shang4 wu3] /morning/ ³Ô [chi1] /to eat/ ·¹ [fan4] /meal/cooked rice/food/ ¶à [duo1] /many/much/a lot of/ ÏÂÎç [xia4 wu3] /afternoon/ ÐÝÏ¢ [xiu1 xi5] /to rest/to take a rest/ ÓÐʱºò [you3 shi2 hou5] /sometimes/ # CEDICT: ʱºò [shi2 hou4] /time/ ʱºò [shi2 hou5] /time/ ÎÊÌâ [wen4 ti2] /question/problem/ ˯¾õ [shui4 jiao4] /to go to bed/to sleep/ #
#
±±¾© [Bei3 jing1] /Beijing/ #
#
Òª [yao4] /to want/to be going to/must/ ·þÎñÔ± [fu2 wu4 yuan2] /waiter/waitress/attendant/ ±­ [bei1] /(a measure word)/cup/ С½ã [xiao3 jie5] /miss/young lady/ ϲ»¶ [xi3 huan5] /to like/to be fond of/ »¨²è [hua1 cha2] /scented tea/ ºì²è [hong2 cha2] /black tea/ ºì [hong2] /red/ »¹ÊÇ [hai2 shi4] /or/ ½Û×ÓË® [ju2 zi5 shui3] /orangeade/orange juice/ # CEDICT also lists: éÙ×Ó [ju2 zi5] /orange/ ½Û×Ó [ju2 zi5] /orange/ Ë® [shui3] /water/ Æ¿ [ping2] /(a measure word)/bottle/ Æ¡¾Æ [pi2 jiu3] /beer/ Ìý [ting1] /to listen/ Ãñ¸è [min2 ge1] /folk song/ ¹Åµä [gu3 dian3] /classical/ ÒôÀÖ [yin1 yue4] /music/ ÏÖ´ú [xian4 dai4] /modern/ ³ª [chang4] /to sing/ ¸è¶ù [ger1] /song/ Èà [rang4] /to let/to ask/ ±ð [bie2] /don't/do not/ #
#
Ö¦ [zhi1] /(a measure word)/branch/ Æ»¹û [ping2 guo3] /apple/ Ï㽶 [xiang1 jiao1] /banana/ ÆÏÌÑ [pu2 tao5] /grape/ ³ªÆ¬ [chang4 pian4] /gramophone record/(vinyl) record/LP/ Â̲è [lu:4 cha2] /green tea/ #
#
Ô [yue4] /month/ ÈÕ [ri4] /date (written language)/day of the month/ ÉúÈÕ [sheng1 ri4] /birthday/ ½ñÌì [jin1 tian1] /today/ °à [ban1] /class/squad/ ¸¨µ¼ [fu3 dao3] /to coach/to tutor/to give advise (in study)/ ºÅ [hao4] /date (spoken language)/day of a month/ ¿Õ¶ù [kongr4] /spare time/free time/ ½ñÄê [jin1 nian2] /this year/ Ëê [sui4] /(a measure word)/year (age)/years old/ ×£ºØ [zhu4 he4] /to congratulate/congratulation/ Îè»á [wu3 hui4] /dance/ball/party/ ²Î¼Ó [can1 jia1] /to take part in/to attend/ ͬѧ [tong2 xue2] /classmate/schoolmate/ Ò»¶¨ [yi1 ding4] /surely/certainly/certain/given/particular/ ÓÐÒâ˼ [you3 yi4 si5] /interesting/ ÐÇÆÚ [xing1 qi1] /week/ ÐÇÆÚÈÕ [xing1 qi1 ri4] /Sunday/ ÖªµÀ [zhi1 dao5] /to know/ µØÖ· [di4 zhi3] /address/ Äê [nian2] /year/ #
#
È¥Äê [qu4 nian2] /last year/ Ã÷Äê [ming2 nian2] /next year/ ÒôÀÖ»á [yin1 yue4 hui4] /concert/ ½á»é [jie2 hun1] /to get married/ # CEDICT: ¶Ô²»Æð [dui4 bu4 qi4] ¶Ô²»Æð [dui4 bu5 qi3] /(I'm) sorry/forgive me/ Ô¼»á [yue1 hui4] /appointment/ û¹Øϵ [mei2 guan1 xi5] /it doesn't matter/ ̸ [tan2] /to talk/to chat/ #
#
Êø [shu4] /(a measure word)/bunch/ »¨¶ù [huar1] /flower/ Õæ [zhen1] /real/true/genuine/ ºÃ¿´ [hao3 kan4] /good-looking/ ×£ [zhu4] /to wish/to express good wishes/ ËÍ [song4] /to give as a present/to give/ ·Ç³£ [fei1 chang2] /extremely/ ¸Ðл [gan3 xie4] /to thank/ ¸ßÐË [gao1 xing4] /glad/happy/delighted/ Ì«Ì« [tai4 tai5] /Mrs./Madame/ ÄêÇá [nian2 qing1] /young/ ¶à [duo1] /how/ ÌøÎè [tiao4 wu3] /to dance/ ¹ÃÄï [gu1 niang5] /girl/ °É [ba5] /(a modal particle indicating polite suggestion)/...right?/...OK?/ ƯÁÁ [piao4 liang5] /pretty/beautiful/ ¸ü [geng4] /even/still/ Ïó [xiang4] /to be like/to resemble/to take after/ ¿ª [kai1] /open/ ÃÅ [men2] /door/ #
#
²¼ÀÊ [Bu4 lang3] /(a personal name)/English surname, Brown/ ÈÕ±¾ [Ri4 ben3] /Japan/ #
#
Á¾ [liang4] /(a measure word for vehicles)/ ¸É¾» [gan1 jing5] /clean/neat/ ÐÂÄê [xin1 nian2] /New Year/ ËêÊý [sui4 shu5] /age (number of years old)/ ÀñÎï [li3 wu4] /present/gift/ ÕÕƬ [zhao4 pian4] /photograph/picture/ ¶ù×Ó [er2 zi5] /son/ Å®¶ù [nu:3 er2] /daughter/ #
#
# CEDICT: áá±ß [hou4 bian1] /behind/ ºó±ß [hou4 bian1] /back/at the back of/behind/ С [xiao3] /little/small/ »¨Ô° [hua1 yuan2] /garden/ ·¿×Ó [fang2 zi5] /house/ ¿ÍÌü [ke4 ting1] /drawing room (room for arriving guests)/parlour/ Åﱧ [pang2 bian1] /side/lateral/ Êé·¿ [shu1 fang2] /study (room)/ ÒÎ×Ó [yi3 zi5] /chair/ ÉÙ [shao3] /few/ ×À×Ó [zhuo1 zi5] /table/ É챧 [shang4 bian5] /top/on/over/above/ ×ÜÊÇ [zong3 shi4] /always/ ×Ü [zong3] /always/ ÕûÀí [zheng3 li3] /to put in order/to straighten up/to arrange/ ³ø·¿ [chu2 fang2] /kitchen/ ¶ÔÃæ [dui4 mian4] /opposite/ °ïÖú [bang1 zhu4] /to help/ °ï [bang1] /to help/ ²ÍÌü [can1 ting1] /dining-hall/ ×ó±ß [zuo3 bian1] /left/ # CEDICT: li3 bian1 not listed, ÀïÃæ [li3 mian4] /inside/interior/ Àï±ß [li3 bian1] /inside/ ·¿¼ä [fang2 jian1] /room/ ÎÔÊÒ [wo4 shi4] /bedroom/ Ï´Ôè¼ä [xi3 zao3 jian1] /bathroom/ Ï´Ôè [xi3 zao3] /to take a bath/ # CEDICT: Ôõ÷áÑù [zen3 me5 yang4] /how about/(used in the negative)(not) so good/ ÔõôÑù [zen3 me5 yang4] /how/how is it that...?/ #
#
# CEDICT: wai4 bian1 not listed, Íâ±í [wai4 biao3] /external/outside/outward appearance/ Íâ±ß [wai4 bian1] /outside/ # CEDICT: ÏÂÃæ [xia4 mian5] /below/next/the following/under/below/ Ï屧 [xia4 bian1] /bottom/below/under/ Ç°±ß [qian2 bian1] /front/in front of/before/ ÓÒ±ß [you4 bian1] /right/ Öмä [zhong1 jian1] /middle/ ´°»§ [chuang1 hu5] /window/ Ì× [tao4] /(a measure word, a set of something)/ °Ñ [ba3] /(a measure word)/ #
#
ÕýÔÚ [zheng4 zai4] /(an adverb indicating an action in progress)/while (doing)/ µçÊÓ [dian4 shi4] /television/TV/ ½Ó [jie1] /to answer (the telephone)/lift off/ µç»° [dian4 hua4] /telephone call/telephone/ ûÓÐ [mei2 you3] /not/no/haven't/ ¸´Ï° [fu4 xi2] /to review/ ¿ÎÎÄ [ke4 wen2] /text/ ÐÂÎÅ [xin1 wen2] /news/ ÓѺà [you3 hao3] /friendly/ ´ú±íÍÅ [dai4 biao3 tuan2] /delegation/ ´ú±í [dai4 biao3] /delegate/representative/ ²Î¹Û [can1 guan1] /to visit (place or thing other than a person)/to pay a visit/ ¹¤³§ [gong1 chang3] /factory/ ¹¤ÈË [gong1 ren2] /worker/ ·ÃÎÊ [fang3 wen4] /to visit (thing, place or person)/to call on/ ÕÕƬ [zhao4 pian4] /photograph/photo/picture/ ´òµç»° [da3 dian4 hua4] /to make (a telephone call)/ Ã÷Ìì [ming2 tian1] /tomorrow/ ³Ç [cheng2] /city/town/ # CEDICT: wai4 bian1 not listed, Íâ±í [wai4 biao3] /external/outside/outward appearance/ Íâ±ß [wai4 bian1] /outside/ Íæ¶ù [wanr2] /to play/to have fun with/ ³ö·¢ [chu1 fa1] /to start out/to set off/ ¿ª³µ [kai1 che1] /to drive a car/ ½ÓÈË [jie1 ren2] /to meet a person/ #
#
×Ü»ú [zong3 ji1] /central exchange/telephone exchange/switchboard/ ·Ö»ú [fen1 ji1] /extension/(telephone) extension/ Õ¼Ïß [zhan4 xian4] /the line is busy (engaged)/the number is engaged/ ´ò´íÁË [da3 cuo4 le5] /(you have dialed the) wrong number/ ºÅÂë [hao4 ma3] /number/ ÈËÃñÈÕ±¨ [Ren2 min2 Ri4 bao4] /"the People's Daily"/ #
#
µãÐÄ [dian3 xin1] /light refreshments/pastry/ Å©´å [nong2 cun1] /countryside/rural areas/ Å©Ãñ [nong2 min2] /peasant/ »ð³µ [huo3 che1] /train/ ¶ÍÁ¶ [duan4 lian4] /to do physical training/ »Ø´ð [hui2 da2] /to reply/to answer/ Щ [xie1] /(a measure word)/some/ ÄÑ [nan2] /difficult/ Éú´Ê [sheng1 ci2] /new word/ ´Ê [ci2] /word/ Äî [nian4] /to read aloud/ Á·Ï° [lian4 xi2] /exercise/to practise/ ÈÏÕæ [ren4 zhen1] /conscientious/serious/in earnest/ ¶® [dong3] /to understand/ #
#
# Not capitalized due to limitations of GB2312 °²ÄÈ [an1 na4] /Anna (personal name)/ ÍõÊéÎÄ [Wang2 Shu1 wen2] /Wang Shuwen (personal name)/ #
#
µÃ [de5] /(a structural particle)/(a sentence particle used after a verb to show effect)/ Íí [wan3] /late/evening/ Í£ [ting2] /to stop/to come to a stop/ ºÓ [he2] /river/ ÓÎÓ¾ [you2 yong3] /to swim/ ×¼±¸ [zhun3 bei4] /to prepare/ µö [diao4] /to fish with a hook and bait/ Óã [yu2] /fish/ ÌÀ [tang1] /soup/ λ [wei4] /(measure word for persons)/ ¿ì [kuai4] /fast/ ÄÄÀï [na3 li5] /it is nothing/ Âý [man4] /slow/ ½ÌÁ· [jiao4 lian4] /coach/(athlete's) coach/ # CEDICT: ²»´í [bu4 cuo4] ²»´í [bu2 cuo4] /correct/right/not bad/pretty good/ Ãæ°ü [mian4 bao1] /bread/ »ðÍÈ [huo3 tui3] /ham/ Ò»µã¶ù [yi1 dianr3] /a little/a bit/ ÄÌÀÒ [nai3 lao4] /cheese/ ÔÙ [zai4] /again/once more/a second time/ ¿óȪˮ [kuang4 quan2 shui3] /mineral water/ #
#
Çå³þ [qing1 chu5] /clear/distinct/ Á÷Àû [liu2 li4] /fluent/ ÕûÆë [zheng3 qi2] /tidy/ ²Ë [cai4] /dish/vegetable/ ½È×Ó [jiao3 zi5] /Chinese dumpling/ ¼¦µ° [ji1 dan4] /hen's egg/ Å£ÄÌ [niu2 nai3] /(cow's milk)/milk/ ±È½Ï [bi3 jiao4] /comparatively/to compare/ #
#
Ñо¿ [yan2 jiu1] /to research/ ÎÄѧ [wen2 xue2] /literature/ Ôç [zao3] /early/ ̸ [tan2] /to talk/ »á [hui4] /can/to know how to/ µ± [dang1] /to serve as/to act as/ ·­Òë [fan1 yi4] /interpreter/translator/to interpret/to translate/ ÄÜ [neng2] /can/to be able/ ¼ÓÉî [jia1 shen1] /to deepen/ ÈËÃñ [ren2 min2] /people/ Á˽â [liao3 jie3] /to understand/to know/ ÓÐÃû [you3 ming2] /famous/well-known/ ×÷¼Ò [zuo4 jia1] /writer/author/ »òÕß [huo4 zhe3] /or/possibly/maybe/perhaps/ ¾Í [jiu4] /at once/right away/ Ó¦¸Ã [ying1 gai1] /should/ought to/ Á© [lia3] /(a numeral-measure word) two/both/ ¿ÉÒÔ [ke3 yi3] /may/can/ ÀíÏë [li3 xiang3] /ideal/ ¿ÉÊÇ [ke3 shi4] /but/however/ ÈÝÒ× [rong2 yi4] /easy/ ÓÐÖ¾Õßʾ¹³É [you3 zhi4 zhe3 shi4 jing4 cheng2] /where there is a will, there is a way/ ³ÉÓï [cheng2 yu3] /proverb/idiom/ #
#
³Ѹ [Lu3 Xun4] /Lu Xun/ ¹ùÄ­Èô [Guo1 Mo4 ruo4] /Guo Moruo/ #
#
¸è¾ç [ge1 ju4] /opera/ С˵ [xiao3 shuo1] /novel/ Ê«¸è [shi1 ge1] /poem/ »­ [hua4] /to paint/to draw/ »­¶ù [huar4] /painting/drawing/picture/ Íí·¹ [wan3 fan4] /supper/ ½øÀ´ [jin4 lai2] /to come in/to enter/ #
#
¿ªÊ¼ [kai1 shi3] /to begin/to start/ ´óʹ¹Ý [da4 shi3 guan3] /embassy/ ´óʹ [da4 shi3] /ambassador/ Õдý»á [zhao1 dai4 hui4] /reception/ ¾Æ [jiu3] /wine/spirit/ ³¢ [chang2] /to taste/ ę́¾Æ [Mao2 tai2 jiu3] /Maotai (a Chinese strong drink)/ Ϊ [wei4] /for/to/ ½¡¿µ [jian4 kang1] /health/ ¸É±­ [gan1 bei1] /to drink a toast/propose a toast/here's to/ ÓÑÒê [you3 yi4] /friendship/ ÆÏÌÑ¾Æ [pu2 tao2 jiu3] /grape wine/ ÆÏÌÑ [pu2 tao5] /grape/ ²Ë [cai4] /dish/vegetable/ ¿ê×Ó [kuai4 zi5] /chopsticks/ ÊÔ [shi4] /to try/ ÎÄ»¯ [wen2 hua4] /culture/ ²ÎÔÞ [can1 zan4] /counsellor/diplomatic officer/attache/ ·òÈË [fu1 ren5] /lady/madame/Mrs./ ÓÖ [you4] /again/ ´ó¼Ò [da4 jia1] /all/everybody/ µ½ [dao4] /to go/to arrive/to reach/ Â¥ [lou2] /storied building/floor/ #
#
Àî [Li3] /(a surname) Li/ #
#
°×À¼µØ [bai2 lan2 di4] /brandy/ ÏãéÄ¾Æ [xiang1 bin1 jiu3] /champagne/ Îä¹Ù [wu3 guan1] /military attache/ Ò»ÃØ [yi2 mi4] /first secretary/ ²¡ [bing4] /to fall ill/illness/disease/ СѧÉú [xiao3 xue2 sheng1] /pupil/schoolboy/schoolgirl/ #
#
×ãÇò [zu2 qiu2] /football/ Çò [qiu2] /ball/ Èü [sai4] /to compete/competition/match/ ×òÌì [zuo2 tian1] /yesterday/ °ì [ban4] /to do/to handle/to attend to/to tackle/ Ç©Ö¤ [qian1 zheng4] /visa/ Îç·¹ [wu3 fan4] /lunch/ ¶Ó [dui4] /team/line/ Ó® [ying2] /to win/to beat/ Êä [shu1] /to lose/ ±È [bi3] /(a preposition showing comparison)/than/to (in a score)/"-er than"/ ²ÃÅÐ [cai2 pan4] /referee/umpire/act as referee/to judge/ ¹«Æ½ [gong1 ping2] /fair/ Ìß [ti1] /to kick/ ÆøÈË [qi4 ren2] /to get someone angry/to get someone annoyed/ ÐÐÀî [xing2 li5] /luggage/ Ïä×Ó [xiang1 zi5] /suitcase/ ¶¥ [ding3] /(a measure word use with "hat")/ ñ×Ó [mao4 zi5] /hat/cap/ Ë« [shuang1] /(a measure word)/pair/ ±ùЬ [bing1 xie2] /skating boots/skates/ Ь [xie2] /shoes/ ¶¬Ìì [dong1 tian1] /winter/ »¬±ù [hua2 bing1] /to skate/skating/ Ôç·¹ [zao3 fan4] /breakfast/ #
#
ÌåÓý³¡ [ti3 yu4 chang3] /stadium/ ¹«Ô° [gong1 yuan2] /park/a public park/ ƹÅÒÇò [ping1 pang1 qiu2] /table tennis/ Ô˶¯ [yun4 dong4] /sports/to sport/ ÍøÇò [wang3 qiu2] /badminton/ ÀºÇò [lan2 qiu2] /basketball/ ÅÅÇò [pai2 qiu2] /volleyball/ »¬Ñ© [hua2 xue3] /to ski/skiing/ #
#
·É»ú [fei1 ji1] /aeroplane/plane/aircraft/ Òª [yao4] /will/to be going to/ Æð·É [qi3 fei1] /to take off/ »ú³¡ [ji1 chang3] /airport/ ·Ö±ð [fen1 bie2] /to part/to separate/ Ô¸Òâ [yuan4 yi4] /to be willing (to do something)/ À뿪 [li2 kai1] /to leave/to depart/ ¼ûÃæ [jian4 mian4] /to meet each other/to see each other/ ¼û [jian4] /to meet/to see/ ËùÒÔ [suo3 yi3] /so/therefore/as a result/ ½ø²½ [jin4 bu4] /progress/advance/to progress/to make progress/ ŬÁ¦ [nu3 li4] /hard-working/studious/ ÕÕÏà [zhao4 xiang4] /take a picture/to have one's photo taken/ Õ¾ [zhan4] /to stand/ ½ô [jin3] /close/tight/taut/ ÉÏ [shang4] /to get on/to get into/to board/ ×¢Òâ [zhu4 yi4] /to pay attention to/ ÉíÌå [shen1 ti3] /body/health/ ·ÅÐÄ [fang4 xin1] /to set one's mind at rest/to be at ease/to rest assured/ Íü [wang4] /to forget/ Äѹý [nan2 guo4] /sad/ Ã÷Äê [ming2 nian2] /next year/ ÏÄÌì [xia4 tian1] /summer/ ÇïÌì [qiu1 tian1] /autumn/ һ·ƽ°² [yi2 lu4 ping2 an1] /to have a pleasant journey/to have a good trip/bon voyage/ ##
Æû³µ [qi4 che1] /car/automobile/ ´¬ [chuan2] /ship/ ½Ð [jiao4] /to hire/to call (a taxi etc.)/ ËÍÐÐ [song4 xing2] /to see someone off/ ÂÃÐÐ [lu:3 xing2] /to travel/to tour/ ÖйúÃñº½ [Zhong1 guo2 Min2 hang2] /General Administration of Civil Aviation of China (CAAC)/ ##
Ц [xiao4] /to laugh/to smile/ ÐÄ [xin1] /heart/mind/ ËÍ [song4] /to see (or walk) someone home/to see (someone) off/ Å®¶ù [nu:3 er2] /daughter/ È¥Äê [qu4 nian2] /last year/ ¹ú¼Ò [guo2 jia1] /country/state/ ¶«Î÷ [dong1 xi5] /thing/ ¿Þ [ku1] /to cry/to weep/ Àë [li2] /from/to leave/ Ô¶ [yuan3] /far/distant/ ÈÈÇé [re4 qing2] /cordial/enthusiastic/ ¹ý [guo4] /to live/to get along/ ×Ô¼º [zi4 ji3] /self/(reflexive pronoun)/ #

No comments: